Ctac is zich ten zeerste bewust van het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van medewerkers van haar klanten, leveranciers, prospecten en/of elke andere instantie waarmee Ctac een zakelijke relatie onderhoudt (hierna: “medewerkers van zakelijke relaties”), maar ook van kandidaat medewerkers en bezoekers van haar websites. Persoonlijke gegevens van deze groepen van betrokkenen worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Graag informeren wij u via deze Privacy Verklaring over de wijze waarop Ctac omgaat met het verzamelen van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de website en/of deelneemt aan activiteiten en evenementen georganiseerd door Ctac, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring.

We beschrijven in dit document de volgende zaken:

Artikel 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ctac verwerkt de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen soms nodig zijn om de dienstverlening en/of afspraken beter te kunnen afstemmen op uw of onze specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaat medewerkers, medewerkers van zakelijke relaties en bezoekers van onze website) ons privacy beleid.

1.1 Kandidaat medewerkers (loondienst of inhuur)

 • Publieke profiel informatie op sociale media en openbare bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LinkedIn, Facebook en andere publieke databronnen.
 • Naam en adres gegevens (NAW), e-mail adres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum alleen als die in uw CV is opgenomen.
 • Curriculum vitae (CV), informatie van uw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door uzelf verschaft.
 • Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid als potentiele kandidaat voor een vacature, zoals salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van u verzamelen, wordt op vrijwillige basis verstrekt.
 • Ctac legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.

1.2 Medewerkers van zakelijke relaties

 • Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Functie
 • Bedrijfsgegevens
 • Eventuele contactmomenten en afspraken

1.3 Van bezoekers van onze website

Van bezoekers van onze website die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief; één van de White papers of publicaties willen downloaden; in contact willen komen met Ctac via het contactformulier; zich aanmelden voor of deelnemen aan een evenement of Webinar; op de hoogte gehouden willen worden over één onze blogs; meer informatie wensen over één van onze oplossingen of diensten:

 • Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Functie
 • Bedrijfsgegevens
 • Eventuele contactmomenten en afspraken

Voor kandidaat medewerkers die zich aanmelden via één van de Ctac websites is de bovenstaande sectie ook op kandidaat medewerkers van toepassing.

Artikel 2. Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

2.1 Kandidaat medewerkers (loondienst of inhuur)

 • Ctac verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op één van onze website(s) via directe inschrijving, via reacties op extern geplaatste vacatures, bij deelname aan events en/of andere activiteiten georganiseerd door Ctac en/of als u uzelf op andere wijze bij ons aanmeldt.
 • Ctac verzamelt gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met onze vestigingen, recruitment consultants en/of resource specialisten.
 • Ctac verzamelt gegevens als een van onze professionals recruitment consultants en/of resource specialisten actief contact zoekt met externe kandidaten. Wij zullen dan altijd om toestemming vragen uw gegevens te mogen bewaren.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze recruitment consultants, resource specialisten en/of hun directe medewerkers.
 • Indien iemand zich zelfstandig aanmeldt via één van de formulieren op de Ctac website(s) worden deze gegevens automatisch verwerkt.

2.2 Medewerkers van zakelijke relaties

 • Ctac verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op één van de Ctac website(s) via directe inschrijving en/of als u zichzelf op andere wijze aanmeldt via directe inschrijving en/of als u zichzelf op andere wijze aanmeldt.
 • Ctac verzamelt gegevens als een Ctac medewerker actief contact zoekt met medewerkers van zakelijke relaties.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door een Ctac medewerker.
 • Indien iemand zich zelfstandig aanmeldt via één van de formulieren op de Ctac website(s) worden deze gegevens automatisch verwerkt.

2.3 Bezoekers van onze website

Indien iemand zich zelfstandig aanmeldt via één van de formulieren op de Ctac website(s), m.b.t. onze nieuwsbrieven, White papers, productinformatie, evenementen, Webinars etc. worden deze gegevens automatisch verwerkt.

Artikel 3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

3.1 Kandidaat medewerkers (loondienst of inhuur)

Ctac verzamelt en verwerkt gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar recruitment proces en Resourcing diensten, zijnde het invullen van de Ctac vacatures en arbeidsbemiddeling (werving- en selectie, executive search, interim opdrachten) om (tijdelijke) vacatures bij haar klanten te kunnen invullen. Meer specifiek worden er persoonsgegevens door ons verzameld en verwerkt:

 • voor recruitment doeleinden om openstaande vacatures binnen Ctac in te vullen;
 • voor bemiddelingsdoeleinden: ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar een vast of tijdelijke Resourcing opdracht bij opdrachtgevers van Ctac;
 • om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen;
 • bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie in een Resourcing opdracht;
 • voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, NEN ISO 4400-1 richtlijnen;
 • voor managementdoeleinden zoals interne managementinformatie, het uitoefenen van audits en controle en voor kwaliteitsdoeleinden zoals het uitvoeren van recruitment rapportages en Resourcing rapportages aan klanten.

3.2 Medewerkers van zakelijke relaties

Ctac verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:

 • om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen;
 • voor het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie;
 • om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met een zakelijke relatie en de overeenkomst met de zakelijke relatie te onderhouden en na te komen;
 • voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.

3.3 Bezoekers van onze website

Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die door gebruik te maken van één van de invulformulieren zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen. Deze gegevens zijn bedoeld om een persoon aan te kunnen spreken met zijn voor en achternaam. Het e-mailadres gebruiken we om nieuwsbrieven, White papers, informatie over evenementen, informatie over onze diensten en oplossingen, bloginformatie en/of andere zaken elektronisch of via een andere weg te kunnen toesturen.

Artikel 4. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Ctac deelt persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hiertoe worden wettelijk worden verplicht.

4.1 Kandidaat medewerkers (loondienst of inhuur)

Indien u daarvoor toestemming geeft, kan Ctac uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgever(s). Wij zullen u voorafgaand aan iedere toestemmingsvraag informeren om welke opdrachtgever(s) het gaat.

4.2 Medewerkers van zakelijke relaties

Ctac kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar vaste partners en/of partijen, die diensten aanbieden aan Ctac, voor de organisatie van of ter ondersteuning tijdens evenementen.

4.3 Bezoekers van onze website

Ctac kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar vaste partners en/of partijen, die diensten aanbieden aan Ctac, voor de organisatie van of ter ondersteuning tijdens evenementen.

Artikel 5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Voor die doeleinden waarvoor wettelijk vastgestelde bewaartermijnen bestaan zal Ctac steeds deze wettelijk vastgestelde bewaartermijnen respecteren.

5.1 Van kandidaat medewerkers (loondienst, inhuur of medewerkers van resource leveranciers)

Als u toestemming hebt gegeven voor het bewaren en verwerken van uw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 24 maanden, gerekend vanaf de datum waarop u toestemming hebt verleend.

5.2 Voor medewerkers van zakelijke relaties

 • Voor zover er geen overeenkomst actief is, worden gegevens van medewerkers van zakelijke relaties bewaard tot op het moment dat u aangeeft dat u dit niet meer wil.
 • Gegevens van medewerkers van opdrachtgevers worden bewaard gedurende een periode van 7 jaar nadat één of andere vorm van dienstverlening tot een einde gekomen is en dit om een zorgvuldige nazorg te kunnen leveren, en voor zover geen andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn op deze gegevens.

5.3 Voor bezoekers van onze website

Als u zichzelf hebt ingeschreven voor onze updates (nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events e.d.) loopt deze inschrijving door totdat u deze zelf opzegt.

Artikel 6. Kan u persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

U kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van u bewaren. U kunt desgewenst gegevens wijzigen. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Als u dit wenst dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via [email protected].

Verzoekt u ons uw gegevens te verwijderen dan sturen wij u hiervan een bevestiging per e-mail-bericht waarin de datum van verwijdering zal zijn opgenomen. Wij verwijderen al uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

Artikel 7. Overige zaken

7.1 Beveiliging

Ctac doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Ctac diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

7.2 Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze privacy verklaring en aanverwante onderwerpen kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Ctac op [email protected]. De functionaris gegevensbescherming van Ctac is Mevr. Inga de Bruijn.

7.3 Wijzigingen

Ctac behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen. Deze aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Verklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Artikel 8. Het gebruik van de Website

Ctac verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van onze websites voor de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken.

8.1 Algemeen

De websites www.ctac.nl, www.ctac.be en www.ctacnv.com zijn eigendom van Ctac. Ctac houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die Ctac bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

8.2 Gegevensverwerking

Ctac verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze websites ten behoeve van haar bedrijfsvoering, voor verzameling van websitestatistieken. Ctac zal de door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of Ctac ondersteuning bieden in de organisatie van evenementen; of indien Ctac hier wettelijk toe wordt verplicht.

8.3 Cookies

Ctac maakt op haar websites gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van deze websites, met inbegrip van de schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Indien Ctac met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt volgens bepalingen in ons privacy statement.

Toelichting gebruik cookies
Cookies kunnen worden geplaatst door Ctac en door derden waarmee Ctac samenwerkt. Ctac maakt gebruik van verschillende soorten cookies, hieronder een overzicht:

 • Functionele cookies
  Functionele cookies slaan informatie op over de keuzes die bezoekers op onze website maken en zorgen ervoor dat het gebruik van de website bij een volgend bezoek vergemakkelijkt (bijvoorbeeld door de inloggegevens te onthouden).
 • Websitestatistieken en targeting cookies
  Ctac verzamelt informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie wordt gemeten met behulp van Google Analytics en Kentico en stelt Ctac in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op uw behoeften. Deze gegevens worden ook gebruikt voor marketingdoeleinden en voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
 • Verwijzing naar derden
  Ctac maakt op haar websites gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen zoals de netwerkdiensten Facebook, Twitter, LinkedIn en Google, Instagram, YouTube. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij de website van Ctac en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing.
 • Afmelden
  Bij een bezoek aan www.ctac.nl, www.ctac.be, www.ctacnv.com of aanverwante websites wordt gevraagd akkoord te gaan dat Ctac cookies op uw apparaat plaatst. Indien u niet wilt dat cookies op uw apparaat geplaatst worden, kan u de cookie-instellingen van uw browser wijzigen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u de instellingen kunnen aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

8.4 Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

8.5 Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

8.6 Vragen en informatie

Als u vragen hebt over de manier waarop Ctac met uw persoonlijke gegevens omgaat of u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen, dan kan u contact met ons opnemen via e-mail: [email protected].