Code & Regelgeving

Bij goede corporate governance gaat het in essentie om een efficiënt toezicht op het bestuur (de ‘checks’) en om een evenwichtige verdeling van invloed tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de ‘balances’). De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving van de Corporate Governance Code. Zij leggen hierover – sinds 2004 – verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Disclosure policy

Als beursgenoteerde vennootschap is Ctac verplicht zeer zorgvuldig om te gaan met alle uitingen die van invloed kunnen zijn op koersstijgingen of -dalingen. Zo dient informatie algemeen toegankelijk, tijdig, feitelijk en accuraat te zijn. Een compleet overzicht van alle afspraken met betrekking tot schriftelijke en mondelinge communicatie rondom Ctac vind je in de Disclosure Policy.

Disclosure policy

Klokkenluidersregeling

Wanneer personeelsleden onregelmatigheden constateren, moeten zij dit veilig en probleemloos kunnen melden bij een meerdere of een vertrouwenspersoon. In de Klokkenluidersregeling van Ctac is vastgelegd hoe de vennootschap omgaat met dit soort meldingen. Voorop staat dat het doorgeven van onregelmatigheden geen consequenties mag hebben voor de positie van de medewerker.

Klokkenluidersregeling

Meldingsgegevens Klokkenluidersregeling

In het klokkenluidersreglement heeft u kunnen lezen op welke manier u een melding kunt doen.
Mocht u een melding willen indienen kan dat op de volgende manieren.

Meldingsgegevens Klokkenluidersregeling

Remuneratiebeleid

Het Remuneratiebeleid van Ctac N.V. geeft aan welk beleid er gevoerd dient te worden met betrekking tot de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Dit beleid is laatst vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 13 april 2023.

Remuneratiebeleid

Diversiteitsbeleid

Ingevolge best practice bepaling 2.1.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code heeft de Raad van Commissarissen een Diversiteitsbeleid opgesteld voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de directie.

Diversiteitsbeleid

Gedragscode

De Gedragscode beoogt de medewerkers van de vennootschap bewust te maken van integer handelen door vast te leggen wat wel en niet als wenselijk gedrag moet worden beschouwd. De Gedragscode is van toepassing op alle medewerkers van de vennootschap en haar dochterbedrijven, en geldt tevens voor degenen die op basis van een tijdelijk contract of flexibele relatie voor de vennootschap werken.

Gedragscode

Insiderreglement

Het Insiderreglement is bedoeld om misbruik van voorwetenschap in handel in effecten door haar medewerkers te voorkomen. Het Insiderreglement beoogt het risico te beperken dat de goede reputatie en de zakelijke integriteit van de vennootschap worden geschonden als gevolg van dergelijke handel.

 

Insiderreglement Ctac N.V.

Vennootschapsrecht en effectenrecht

De Statuten van Ctac zijn grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de Ctac organisatie. Je kunt de integrale tekst van de nu geldende Statuten, zoals deze luiden na de statutenwijziging op 5 mei 2022, hieronder downloaden.

Statuten Ctac

Verzekering en vrijwaring

Ten behoeve van haar bestuurders, commissarissen en toezichthouders beschikt Ctac over een toereikende aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast staat Ctac in voor de eventuele juridische gevolgen die het handelen van haar bestuurders en commissarissen kan hebben.

Verzekering en vrijwaring

Beleid stakeholderdialoog

Om een betekenisvolle uitwisseling van gedachten en visies tussen Ctac en haar stakeholders te faciliteren, heeft Ctac het Beleid stakeholderdialoog opgesteld. Dit beleid is in overeenstemming met bepaling 1.1.5 van de Corporate Governance Code en biedt een kader voor de interactie met Ctac’s interne en externe stakeholdergroepen.

Beleid stakeholderdialoog

Altijd op de hoogte van de laatste trends binnen de IT

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.